November

Next

11 x14 oil on mounted linen

plein air


© John Day 2013